โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ส.41111-2)

หน่วยที่ ๔ หน้าที่ชาวพุทธ

แบบทดสอบก่อนเรียน

๔.๑

๔.๒

๔.๓

๔.๔

๔.๕

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ ๕ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

แบบทดสอบก่อนเรียน

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๕.๕

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ ๖ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบก่อนเรียน

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ ๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบก่อนเรียน

๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

แบบทดสอบหลังเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551